in

Greenhouse Effect – ปรากฏการณ์เรือนกระจกคือ? #เล่าใหม่

The greenhouse effect illustration infographic natural process that warms the Earth’s surface.

โลกในภาวะปกติ

โลกถูกห่อหุ้มด้วยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นองค์ประกอบของบรรยากาศโลก กลุ่มก๊าซเหล่านี้ดูดคลื่นรังสีความร้อนไว้ในเวลากลางวัน แล้วแผ่รังสีความร้อนออกมาในเวลากลางคืน ทำให้อุณหภูมิในบรรยากาศโลกไม่เปลี่ยนแปลงอย่างทันทีทันใด ถ้าไม่มีก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ อุณหภูมิโลกในตอนกลางวันจะร้อนจัดส่วนกลางคืนจะหนาวจัด

“ปรากฏการณ์เรือนกระจก” (greenhouse effect)

คือ ปรากฏการณ์ที่โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น เนื่องจาก แสงอาทิตย์ ในความยาวคลื่นอินฟาเรดที่สะท้อนกลับถูกดูดกลืนโดยโมเลกุลของ ไอน้ำ มีเทน ไนตรัสออกไซด์ คาร์บอนไดออกไซด์ และ คลอโรฟลูออโรคาร์บอน ภายในบรรยากาศจึงทำให้โมเลกุลเหล่านี้มีพลังงานสูงขึ้นเกิดการสั่นการเคลื่อนไหวตลอดเวลา จึงส่งผลให้อุณภูมิในชั้นบรรยากาศสูงขึ้นตามไปด้วย เมื่อมาถูกผิวหนังของเราจึงทำให้เรารู้สึกร้อน

สาเหตุ

ส่วนใหญ่จะเกิดจากการกระทำของมนุษย์ เช่น การเผาไหม้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล การเผาป่า โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น

(Visited 31 times, 1 visits today)

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Written by Toni

Critical Mass – ฝันให้ไกล ต้องไปให้ถึง

Neue KINO TRAILER 2018 (German Deutsch) KW 37